Pocketpro.ee kasutajalepingu tingimused

Registreerudes internetilehekülje www.pocketpro.ee või Pocketpro mobiilirakenduse kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused) ja nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad internetikeskkonna www.pocketpro.ee ja Pocketpro mobiilirakenduse kasutamisel selle omaniku OÜ PocketPro (registrikood 16200184, asukoht Kuu 28, Tartu 50104) ja Kasutaja vahel.

1.2. Kasutustingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.2.1. Pocketpro.ee – OÜ-le PocketPro kuuluv ja internetiaadressil www.pocketpro.ee asuv virtuaalne iseteeninduskeskkond või Pocketpro mobiilirakendus, mida Kasutaja saab kasutada oma teenuse kohta informatsiooni avaldamiseks, teenuse otsimiseks ja teenuse pakkuja kontaktide saamiseks, omavahel suhtlemiseks ja teiste Pocketpro.ee pakutavate teenuste kasutamiseks.

1.2.2. Kasutajakonto - Pocketpro.ee kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;

1.2.3. Kasutaja – kasutaja, kellel on Pocketpro.ee kasutajakonto;

1.2.4. Teostaja – kasutaja, kes on Pocketpro.ee keskkonda lisanud informatsiooni enda pakutava teenuse kohta;

1.2.5. Tellija – kasutaja, kes soovib leida temale vajalikku teenust.

1.3. Pocketpro.ee keskkonna kasutamise funktsionaalsused ja edasiarendused otsustab ainuisikuliselt OÜ PocketPro.

1.4. Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja OÜ PocketPro vahelist õigussuhet Eesti Vabariigis kehtivad seadused, isikuandmete töötlemise põhimõtted, Pocketpro.ee keskkonna kasutamise hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

2. KASUTAJALEPINGU SISU

2.1. OÜ PocketPro poolt osutatava teenuse sisuks on Kasutajale virtuaalse iseteeninduskeskkonna Pocketpro.ee kasutamiseks õiguste andmine. Pocketpro.ee keskkonnas andmete avaldajaks loetakse Kasutajat.

2.2. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Pocketpro.ee keskkond on virtuaalne iseteeninduskeskkond ning OÜ PocketPro ei osuta Pocketpro.ee keskkonnas esindaja, maakleri, agendi vms vahendusteenust ja Kasutaja ei anna OÜ-le PocketPro sellise teenuse osutamiseks volitust. OÜ PocketPro ei osuta Teostaja nimel Teostaja poolt pakutavaid teenuseid, vaid neid osutab Teostaja ise otse Tellijale. Ühtlasi kinnitab Kasutaja, et on teadlik sellest, et kõik Pocketpro.ee keskkonnas esitatavad tahteavaldused teevad ja lepingud sõlmivad Kasutajad omavahel ning Kasutajad vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest. Teostaja ning Tellija peavad arvestama omavahelises õigussuhtes Võlaõigusseaduses, maksuseadustes ning muudes õigusaktides sätestatuga.

2.3. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Tellija tarbijaõigused sõltuvad sellest, kas Teostaja on majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik või eraisik. OÜ PocketPro ei teosta ega oma kontrolli Teostajate teenuste tingimuste üle.

3. OÜ POCKETPRO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. OÜ-l PocketPro on õigus:

3.1.1. kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib OÜ PocketPro kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.

3.1.2. nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist ja töödelda isikuandmeid seaduses ja Kasutustingimustes ja isikuandmete töötlemise põhimõtetes kokkulepitud tingimustel ja korras;

3.1.3. tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes kokkulepituga.

3.1.4. küsida Kasutajalt tasu Pocketpro.ee keskkonna kasutamise eest vastavalt hinnakirjale, vt www.pocketpro.ee/hinnakiri/;

3.1.5. tingimusteta ja viivitamatult peatada Pocketpro.ee keskkonna kasutamise võimalus (Kasutaja blokeerida) juhul, kui Kasutaja eirab seadust või Kasutustingimusi või esineb põhjendatud kahtlus, et Kasutaja võib neid eirata;

3.1.6. küsida Kasutajalt Kasutajakonto blokeerimise lõpetamise eest tasu;

3.1.7. eemaldada Pocketpro.ee keskkonnast avaldatud informatsioon, kui see on vastuolus Kasutustingimustega või heade kommetega või seadusega;

3.1.8. kustutada Kasutaja poolt Pocketpro.ee keskkonda lisatud dokumendid, kui need sisaldavad isikuandmeid;

3.1.9. blokeerida Kasutaja Kasutajakonto juhul, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või isikuandmete töötlemise põhimõtteid või väljakujunenud häid tavasid;

3.1.10. lõpetada etteteatamiseta Pocketpro.ee teenuste osutamine ja sulgeda Pocketpro.ee keskkond.

3.2. OÜ-l PocketPro on kohustus:

3.2.1. hooldada ning jälgida Pocketpro.ee keskkonna toimimist ja selle Kasutajale kättesaadavust;

3.2.2. tagada Kasutaja abistamiseks klienditoe toimimine e-posti aadressil info@pocketpro.ee;

3.2.3. blokeerida Kasutaja avalduse alusel tema Kasutajakonto peale Kasutaja poolt kõikide kohustuste nõuetekohast täitmist.

4. PIIRANGUD KESKKONNA KASUTAMISEL

4.1. Pocketpro.ee keskkonna kasutamine Eesti Vabariigi seadusandluse ning heade tavade ja kommetega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks on keelatud.

4.2. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on Pocketpro.ee keskkonna kasutamisel keelatud alljärgnevalt loetletud teod:

4.2.1. juurdepääsu tekitamine internetivõrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kasutajale lubatud;

4.2.2. autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole Kasutajal lubatud, või viisil, kuidas ei ole lubatud;

4.2.3. arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;

4.2.4. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad teenusserveritele ebanormaalset koormust;

4.2.5. arvutiviiruste või programmide, mis sisaldavad endas viirusi või mistahes muid koode, faile või programme ja/või selle osasid, mis on loodud segama, häirima või piirama telekommunikatsioonivõrgu, selle seadmete või kasutatava tarkvara funktsionaalsust, mistahes viisil levitamine;

4.2.6. julmuse, füüsilise või psüühilise vägivalla ning ebaseadusliku tegevuse propageerimine;

4.2.7. kas otseselt või kaudselt teistele internetivõrgus olevatele materjalidele viitamine, Kasutaja enda või mõne muu isiku või toote reklaamimine, välja arvatud juhul, kui see on lubatud käesolevates Kasutustingimustes;

4.2.8. Pocketpro.ee keskkonda kasutades internetivõrgu töö või teiste Kasutajate häirimine;

4.2.9. Pocketpro.ee keskkonda ebaõigete andmete sisestamine;

4.2.10. Pocketpro.ee keskkonnas valeinformatsiooni levitamine, teist isikute ükskõik missugusel viisil solvamine või muu ebaväärikalt käitumine.

4.3. Pocketpro.ee keskkonda ei ole lubatud lisada dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid (sh nimi, isikukood, kontaktandmed), kuna lisatud dokumendid on avalikult nähtavad ning otsingumootoritega leitavad. Isikuandmeid sisaldavad ekslikult lisatud dokumendid tuleb Kasutajal koheselt eemaldada. Pocketpro.ee võib isikuandmeid sisaldavad dokumendid Pocketpro.ee keskkonnast kustutada Kasutajat eelnevalt teavitamata.

5. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kasutaja kohustub esitama Pocketpro.ee kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoninumbrit.

5.2. Pocketpro.ee keskkonnas võib Kasutaja avaldada üksnes selliseid dokumente ja informatsiooni, mis on õiged ja mis pole seaduse või Kasutustingimustega keelatud.

5.3. Kasutaja kohustub mitte kasutama Pocketpro.ee keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

5.4. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et Pocketpro.ee keskkonna kasutamisega ei riku Kasutaja teise Kasutaja ja/või kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. Nimetatud kohustuse rikkumise korral hüvitab Kasutaja sellega tekitatud kahju ja muud kulud. Pocketpro.ee keskkonda autoriõigusega kaitstud teose avaldamisel annab Kasutaja OÜ-le PocketPro õiguse edastada Kasutaja poolt Pocketpro.ee keskkonnas avaldatud teost igal viisil kolmandatele isikutele, sh teost reprodutseerida, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, täiendada, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse. Informatsiooni või materjalide avaldamisega Pocketpro.ee keskkonnas kinnitab Kasutaja, et kõik avaldatuga seotud õigused kuuluvad talle või ta on saanud vastavate õiguste omajalt kõik vajalikud õigused andmete avaldamiseks Pocketpro.ee keskkonnas. Pocketpro.ee keskkonnas kättesaadavaid hinnanguid (tagasiside) ei või kasutada ilma OÜ PocketPro eelneva nõusolekuta.

5.5. Kasutustingimustega nõustumisel annab Kasutaja OÜ-le PocketPro õiguse avaldada parema teenuse pakkumise eesmärgil Kasutaja poolt Pocketpro.ee keskkonnas avaldatud kuulutust ja temale antud hinnanguid (tagasisidet) ka teistes internetikeskkondades. OÜ-l PocketPro on õigus omal äranägemisel otsustada teenuste järjestamine otsingutulemustes.

5.6. Kasutaja kohustub hoidma Pocketpro.ee kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte ning e-posti teel viivitamatult informeerima OÜ-d PocketPro salasõna või kasutajatunnuse sattumisest kolmandate isikute kätte.

5.7. Kasutaja on kohustatud tasuma Pocketpro.ee keskkonna kasutamise eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Tasu maksmine ja selle suurus ei sõltu sellest, kas Teostaja ja Tellija omavahel lepingu sõlmivad või mitte.

5.8. Kasutaja kohustub mitte esitama nõudeid OÜ PocketPro vastu, v.a nõuded, mis tulenevad otseselt Kasutustingimustest.

6. VASTUTUS

6.1. OÜ PocketPro ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega eelkõige alljärgnevatel juhtudel:

6.1.1. kui kahju on tekkinud OÜ-st PocketPro mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest Pocketpro.ee keskkonna kasutamisel või kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses või Kasutaja e-posti teenusepakkuja tehnilises probleemis;

6.1.2. kui kahju on tekkinud OÜ-st PocketPro mitteolenevatel põhjustel Kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või mahakustutamise tulemusena;

6.1.3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;

6.1.4. kui Kasutajal on pretensioone Pocketpro.ee keskkonna kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes;

6.1.5. kui Pocketpro.ee keskkonnas on Kasutaja poolt avaldatud ebaõigeid andmeid (sh Kasutaja enda kohta) ja/või dokumente või on avaldatud andmeid ja/või dokumente milleks Kasutajal puudub seadusest või Kasutustingimustest tulenev õigus.

6.2. Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:

6.2.1. tema poolt Pocketpro.ee kasutamisel esitatavate andmete ja informatsiooni sisu õigsuse eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja seaduses sätestatule;

6.2.2. Pocketpro.ee keskkonna kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;

6.2.3. kahjude eest, mis tekivad Kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses seaduse või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt;

6.2.4. Teenuse pakkuja ja Teenuse vahel tekkivast õigussuhtest tulenevate võimalike maksukohustuste eest.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kasutaja annab OÜ-le PocketPro nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eestis kehtivale seadusele ja OÜ PocketPro isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Kasutaja kinnitab Kasutustingimustega nõustumisel, et on isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud ja nendega nõus.

8. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

8.1. Kasutustingimused jõustuvad Pocketpro.ee keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.

8.2. OÜ-l PocketPro on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, Pocketpro.ee keskkonna menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Pocketpro.ee keskkonda.

8.3. OÜ-l PocketPro on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada.

8.4. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutajaga toimub elektroonilises vormis Kasutaja poolt Kasutustingimustes esitatud kontaktandmetel.

8.5. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Pocketpro.ee keskkonnas.

8.6. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega hinnakirjas ja/või Kasutustingimustes Pocketpro.ee keskkonna kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

8.7. Kasutustingimuste või hinnakirja muudatusega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust kasutada Pocketpro.ee keskkonda või on teenuse kasutamine piiratud.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Pocketpro.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja OÜ PocketPro lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tartu Maakohus.

9.2. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja OÜ PocketPro vaheliste Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Pocketpro.ee kasutajaleping üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused OÜ PocketPro ja teiste Kasutajate ees.

9.3. Kasutustingimustega nõustumisel ja/või Pocketpro.ee keskkonna kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud, nendest aru saanud ning nõustub, et Kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel muutuvad tingimused Kasutaja ja OÜ PocketPro vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib Pocketpro.ee keskkonna kasutamist.