Pocketpro.ee isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi põhimõtted) sätestavad põhimõtted, millede alusel töötleb OÜ PocketPro (registrikood 16200184, asukoht Kuu 28, Tartu 50104, edaspidi ka Pocketpro.ee) isikuandmeid. Pocketpro.ee töötleb isikuandmeid, mida Pocketpro.ee saab andmesubjektilt (edaspidi Kasutajalt) tema nõusolekul Pocketpro.ee portaali (internetilehekülg www.pocketpro.ee või Pocketpro mobiilirakendus) kasutajaks registreerumisel ja mida Pocketpro.ee portaali kasutamise käigus küsib või mis kogunevad Kasutaja kohta muul viisil portaali kasutamise teel. Kasutaja annab nõusoleku Pocketpro.ee-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

1.2. Pocketpro.ee isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alljärgnevad:

1.2.1. seaduslikkuse ja õigluse põhimõte – isikuandmete töötlemine toimub vaid seaduslikul alusel ja õiglaselt;

1.2.2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmete töötlemine toimub üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning isikuandmeid ei töödelda viisil, mis ei ole määratletud andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas. Isikuandmeid töödeldakse muudel eesmärkidel üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;

1.2.3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;

1.2.4. andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on õiged, ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;

1.2.5. individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta kogutud andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist;

1.2.6. turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse vajalikke turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

2. ANDMESUBJEKT JA ISIKUANDMETE LIIGID

2.1. Andmesubjektideks on Pocketpro.ee Kasutajad.

2.2. Pocketpro.ee töötleb eelkõige alljärgnevaid isikuandmeid:

2.2.1. isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed;

2.2.2. kontaktandmed, nt aadress, e-post, telefon jms;

2.2.3. portaali Pocketpro.ee kasutamise tehinguandmed ja sõlmitud lepingute andmed (andmesubjekti poolt sõlmitud lepingud, nende täitmine/täitmata jätmine, maksete ajalugu jm);

2.2.4. Kasutajate arvutite IP aadresside ja küpsiste (inglise keeles Cookie) andmed. Küpsistest saab Kasutaja loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsiseid hoitakse üks aasta.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

3.1. Pocketpro.ee töötleb isikuandmeid ainult enda õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning ainult ulatuses, mis on nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalik. Tegevusteks, mille kaudu Pocketpro.ee oma eesmärke teostab ja mille käigus isikuandmeid töötleb, on:

3.1.1. Pocketpro.ee portaali teenuste osutamine;

3.1.2. Pocketpro.ee Kasutajatele kasutajatoe pakkumine;

3.1.3. Kasutajatele Pocketpro.ee poolt pakutavate personaalsete teadaannete ning pakkumiste tegemine;

3.1.4. Pocketpro.ee portaali kasutamise analüüsimine ja statistika tegemine ning Pocketpro.ee portaali ja selle võimalike lisateenuste arendamine ja täiendamine;

3.1.5. Kasutajale kolmandate isikute pakkumiste kuvamine, kui Kasutaja on eelnevalt lubanud küpsiste paigaldamise oma arvutisse;

3.1.6. Pocketpro.ee ja Pocketpro.ee kaudu pakutavate teenuste turundustegevus;

3.1.7. Pocketpro.ee uudiskirja saatmine Kasutaja elektronposti aadressile.

3.2. Seadustest tulenevalt töötleb Pocketpro.ee isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:

3.2.1. "Fulfillment of accounting, auditing, and similar business obligations.": "Fulfillment of accounting, auditing, and similar business obligations."

3.2.2. vastavatele pädevatele asutustele seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmete edastamine.

4. ISIKUANDMETE SAAMISE ALLIKAD JA ALUSED

4.1. Isikuandmete allikaks on andmesubjekti poolt esitatav teave, Pocketpro.ee lepingupartnerite poolt edastatav teave, Pocketpro.ee poolt välistest allikatest kogutav teave, sh avalikest ja eraõiguslikest registritest ning kolmandatelt isikutelt saadav teave. Isikuandmete töötlemisel kasutab Pocketpro.ee mh Kasutajate lepingupartneriks olevate teiste Kasutajate antud infot, Pocketpro.ee vahendusel sõlmitud lepinguga seotud isikute antud infot, ametiasutuste antud infot, elektroonilisi andmebaase ning muid avalikke allikaid ja otsingumootoreid.

4.2. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti poolt sõlmitud Pocketpro.ee kasutajaleping. Isikuandmete töötlemise aluseks võib olla ka andmesubjekti muu algatus (s.h taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue) või muu pöördumine Pocketpro.ee poole.

5. KOLMANDAD ISIKUD, KELLELE POCKETPRO.EE ISIKUANDMEID VÕIB EDASTADA

5.1. Pocketpro.ee võib edastada isikuandmeid mh järgmistele isikutele:

5.1.1. volitatud töötlejad, sh isikud, kes on seotud Pocketpro.ee-ga sõlmitud lepingute täitmisega või Pocketpro.ee-le teenuste osutamisega (sh makse-, side-, õigusabi- ja/või IT-teenuste osutaja jm);

5.1.2. ametiasutused (sh õiguskaitseorganid jm);

5.1.3. kohtud, vahekohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notaribürood, audiitorid nendele antud õiguste piires;

5.1.4. krediidi- ja finantsasutused;

5.1.5. "Third parties keeping various registers (e.g., default registers, credit registers, population registers, commercial registers, securities registers, and other registers in which personal data are stored).": "Third parties keeping various registers (e.g., default registers, credit registers, population registers, commercial registers, securities registers, and other registers in which personal data are stored)."

5.2. Isikuandmetele üleminek on võimalik õigusjärgluse korral juriidilise ühinemise või ettevõtte ülemineku korral, mil seadusest tulenevalt loetakse kõik õigused ja kohustused õigusjärglasele üleläinuks.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Andmesubjektil on seoses teda puudutavate isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

6.1.1. saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete kohta;

6.1.2. taotleda oma isikuandmete parandamist, täiendamist või muutmist, kui isikuandmed on ebaõiged;

6.1.3. esitada vastuväited oma isikuandmete töötlemise osas ja/või kaebusi andmekaitseasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn, info@aki.ee) või kohtule, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

6.2. Pocketpro.ee väljastab võimalusel andmed ja/või teabe isikuandmete kohta andmesubjekti soovitud viisil ja kujul või teavitab andmesubjekti tema taotluse rahuldamata jätmisest hiljemalt ühe kuu jooksul.

6.3. Kasutajal on õigus igal ajal nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Isikuandmete töötlemise lõpetamisel ja kogutud Isikuandmete kustutamisel Kasutaja kasutajakonto suletakse. Isikuandmeid säilitatakse kuni Kasutaja kasutajakonto sulgemiseni või kuni isikuandmete töötlemise lõpetamise ja kogutud isikuandmete kustutamise nõudmiseni.

6.4. Andmesubjektiga samad õigused on ka kolmandal isikul, kelle isikuandmed on hanke läbiviimisel Pocketpro.ee keskkonnas Kasutaja poolt avaldatud.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik. Isikuandmete säilitamistähtaeg põhineb Pocketpro.ee kasutajalepingu tingimustel, Pocketpro.ee õigustatud huvil või kohalduval õigusel.

7.2. Pocketpro.ee säilitab isikuandmeid järgmiselt:

7.2.1. Raamatupidamise dokumente 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, tulenevalt õigusaktide nõudest;

7.2.2. Lepingutest tulenevaid isikuandmeid 10 aastat alates lepingu lõppemisest.

8. KONTAKTANDMED

Andmesubjektid võivad seoses Pocketpro.ee poolt nende isikuandmete töötlemisega võtta Pocketpro.ee-ga ühendust järgmistel kontaktidel: OÜ PocketPro, registrikood 16200184, asukoht Kuu 28, Tartu 50104, e-post: info@pocketpro.ee.

9. PÕHIMÕTETE KÄTTESAADAVUS JA MUUTMINE

9.1. Põhimõtted on kättesaadavad Pocketpro.ee kodulehel: https://pocketpro.ee

9.2. Pocketpro.ee-l on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.